قابل توجه ناشران محترم

1400/11/16-14:10

نظر به انتقال سامانه توزیع کاغذ از اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران آشنا به مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، پاسخ به تیکت‌های قبلی به دلیل فاصلۀ زمانی عدم توزیع کاغذ (بیش از یک سال) مقدور نمی‌باشد.

لذا از ناشران محترم درخواست می‌شود درصورت ضرورت، نسبت به ثبت تیکت جدید در سامانه اقدام نمایند.

شایان ذکر است در انتخاب موضوع دسته‌بندی تیکت در سامانه برای ثبت درخواست خود دقت نمایید.

«انتخاب صحیح موضوع تیکت باعث تسریع در پاسخگویی خواهد شد.»